โรงเรียนวัดสุทธจินดา

ประวัติโรงเรียนวัดสุทธจินดา

         
           โรงเรียน วัดสุทธจินดา  เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวง ศึกษาธิการประเภทสามัญ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗  เปิด ทำการสอนครั้งแรกในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑- ๒  มีนายสุพรรณ  เวชวัฒน์  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางอรวรรณ  สุวรรณพงศ์  เป็นครูใหญ่
            กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๒๗  ใช้อาคารตึก ๒ ชั้น  ๑  หลัง  เป็นอาคารเรียนและ  อาคาร ประกอบ ๑ หลัง  เป็นที่สำหรับรับประทานอาหารของครู  และ นักเรียน  ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๒  ตามหนังสืออนุญาตที่ ๔/๒๕๓๒  ได้ โอนโรงเรียนให้กับทางวัดสุทธจินดาซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสุทธจินดา ราชีมามูลนิธิ  โดยมีพระราชพิศาลสุธี  (ปัจจุบัน  คือพระธรรมโสภณ)  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  ต่อมาวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๓๔  ตาม หนังสืออนุญาตที่  ๑/๒๕๓๔  สุทธจินดาราชสีมา มูลนิธิได้โอนโรงเรียนให้กับทางวัดสุทธจินดา  โดยมีพระราช พิศาลสุธี  เป็นผู้รับใบอนุญาต  โรงเรียนได้ พัฒนามาเป็นลำดับ  รายละเอียดดังนี้

          ในปี  พุทธศักราช ๒๕๒๗   ได้ จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลวัดสุทธจินดาขึ้นที่วัดสุทธจินดา  เลข ที่ ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นทำการ สอนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑-๒  มีนักเรียน  ๓๕ คน  มีครู ๒ คน  ครูใหญ่ชื่อนางอรวรรณ  สุวรรณ พงศ์  ผู้จัดการชื่อนายสุพรรณ  เวชวัฒน์  ใช้อาคารคอนกรีต  ๒ ชั้น  เป็นอาคารเรียน และมีอาคารอีก ๑ หลัง เป็นอาคารประกอบใช้เป็นที่รับประทานอาหาร
ในปี  พุทธศักราช ๒๕๒๗   ได้ จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลวัดสุทธจินดาขึ้นที่วัดสุทธจินดา  เลข ที่ ๗๗๔  ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นทำการ สอนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑-๒  มีนักเรียน  ๓๕ คน  มีครู ๒ คน  ครูใหญ่ชื่อนางอรวรรณ  สุวรรณ พงศ์  ผู้จัดการชื่อนายสุพรรณ  เวชวัฒน์  ใช้อาคารคอนกรีต  ๒ ชั้น  เป็นอาคารเรียน และมีอาคารอีก ๑ หลัง เป็นอาคารประกอบใช้เป็นที่รับประทานอาหาร

          ในปี  พุทธศักราช  ๒๕๓๑  ขยายชั้นเรียนจากหลักสูตรอนุบาล ๒ ปี  เป็นหลัก สูตรอนุบาล  ๓  ปี  และขอเปลี่ยน แปลงความจุนักเรียนจากเดิม  ๕  ห้องเรียน  เป็น ๖ ห้องเรียน  ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจากเดิม ๑๗๕  คน  เป็น  ๒๑๐ คน  ตามใบอนุญาตที่ นม.๓๒/๒๕๓๑  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑  และใบอนุญาตเลขที่ นม.๒๐๓/๒๕๓๑  ลงวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑  มีนักเรียน  ๒๑๐ คน  คุณครู ๖  คน  โดย มีนายสุวัฒนะ  พัฒนไทย  เป็นครูใหญ่  ตาม ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๗/๒๕๓๑    ลง วันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๓๑

          ในปี ๒๕๓๒  ได้โอนโรงเรียนจากนาย สุพรรณ  เวชวัฒน์ ให้แก่สุทธจินดาราชสีมามูลนิธิ  โดย พระราชพิศาลสุธี  เป็นผู้รับใบอนุญาต  มีนายสุ วัฒนะ  พัฒนไทย  เป็นครูใหญ่  มี นักเรียน  ๒๑๐ คน  ครู  ๖ คน  และนางจำรัสศรี  พรหมประชุม ซึ่งได้รับรางวัลครูกิจกรรมดีเด่นของคุรุสภา  อำเภอเมือง นครราชสีมา
ในปี  ๒๕๓๔  โอนโรงเรียนจาก สุทธจินดาราชสีมามูลนิธิ  ให้วัดสุทธจินดาโดยมีพระราชพิศาล สุธี  (ปัจจุบัน  คือพระธรรมโสภณ)  เป็น ผู้รับใบอนุญาต  มีนายสุวัฒนะ พัฒนไทย เป็นครูใหญ่มีนักเรียน  ๒๑๐ คน  ครู ๖ คน

          ในปี ๒๕๓๗  มีจำนวนนักเรียน  ๓๒๘ คน  ครู ๙ คน  และโรงเรียนได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดกิจกรรมเคลื่อนไหวระดับอนุบาลศึกษา  งานวิชาการของโรงเรียนเอกชน  และได้รับรางวัลสร้าง สรรค์ ในการประกวดวาดภาพของเด็กและเยาวชนในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ปี  ๒๕๓๘  มีจำนวนนักเรียน  ๓๒๘ คน  ห้องเรียนจำนวน  ๑๐ ห้อง  มีครู๑๐ คน  และโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การปั้นระดับก่อนประถมศึกษา  เนื่องในวันการศึกษาเอกชน  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ด้านกิจกรรมสร้าง สรรค์ในงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี

          ปี  ๒๕๓๙  โรงเรียนได้ เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงเรียน  จากเดิมประเภทสามัญ  มาตรา ๑๕  (๑)  เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา  ตามใบอนุญาตเลขที่  นม. ๒๕๐/๒๕๓๙  ลงวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๓๙  มี จำนวนนักเรียน  ๓๐๐ คน   มีครู ๑๐ คน  และ โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี
ปี ๒๕๔๑  มีนักเรียนจำนวน  ๒๔๔ คน  มีครู ๙  คน และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ๑ หลัง  ๓  ชั้น  จำนวน ๒๙ ห้องเรียน

          ปี  ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับ อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้น อนุบาลปีที่ ๓  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และขอเพิ่มเนื้อที่ของโรงเรียนจากเดิม ๑,๙๑๑ ตารางเมตร  เพิ่มเป็น ๑,๓๑๖  ตารางเมตร  และได้แต่งตั้งพระครูสุทธิวรญาณเป็นครูใหญ่ แทนนายสุวัฒนะ  พัฒนไทย  ซึ่งได้ถึงแก่กรรม  มีจำนวนนักเรียน  ๓๔๒ คน  มีครู ๑๑ คน  มีห้องเรียน  ๑๑ ห้องเรียน
ปี ๒๕๔๓  โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๓๙๙ คน  ครู ๑๔ คน  มีห้องเรียน  ๑๓ ห้อง  และทางโรงเรียนได้รับการประเมินครูแกนนำ  และ ครูต้นแบบภาษาไทย  จากสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เขตการศึกษา ๑๑ คือนางจำรัสศรี  พรหมประชุม  ซึ่ง เป็นเกียรติแก่ทางโรงเรียนอย่างยิ่ง

          ปี  ๒๕๔๔  โรงเรียนอนุบาลวัด สุทธจิดาได้รับขอขยายชั้นเรียนจากเดิมระดับชั้นอนุบาลถึง  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  เปลี่ยนเป็นระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๖  และได้ขยายอายุการรับนักเรียนจากเดิมอายุ  ๓ – ๑๒ ปี  เปลี่ยนเป็น  ๓ – ๑๘ ปี  ตึ้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ เป็นต้นไป  ได้รับอนุญาตให้ใช้ระเบียบการฉบับใหม่  และ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนใหม่  ได้รับอนุญาตให้ ขยายห้องเรียนและเพิ่มความจุของนักเรียนจากเดิม ๒๙ ห้อง   ความ จุไม่เกิน ๑,๓๐๕ คน  เป็น  ๓๕ ห้องเรียน  เพิ่มความจุไม่เกิน  ๑,๕๗๕ คน  ได้รับอนุญาตให้ขยายเนื้อที่จากเดิม ๔,๒๑๖  ตารางเมตร  เป็น  ๖,๖๕๙ ตารางเมตร


ผู้บริหารชุดปัจจุบัน (๒๕๕๓)มี
     -  พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)    เป็นผู้รับใบอนุญาต  
     -  พระครูสุทธิวรญาณ( คำปอน สุทฺธิญาโณ)  เป็นผู้จัดการ
     -  นางเอมอร   พุทธจันทร์      เป็นผู้อำนวยการ / ครูใหญ่
     -  นายเสกสรร   สมสกุล    รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน                                         
     - 
นางจำรัสศรี สุวรรณภิญญา   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Credit : อ.อุทัย ไชยพันธ์

 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

วัดสุทธจินดา 774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

WEBMASTER:08-44-777-859 , 08-07-976-427